Opći uvjeti i upute rezervacije smještaja
Arhipelag d.o.o. – Botel Marina

Opći uvjeti

Gost se pismenim odnosno usmenim putem obvezuje da u cijelosti prihvaća ove Uvjete rezervacije koje je prethodno pažljivo proučio. Prilikom prijave, a u svrhu rezervacije odabrane usluge, gost garantira rezervaciju uplatom akontacije kreditnom karticom ili bankovnom doznakom, u visini od 30% ugovorenog iznosa, osim ako u ponudi nije drukčije navedeno. Razlika do pune cijene aranžmana plaća se na licu mjesta u kunama, osim ako u ponudi nije drukčije navedeno.

Cijena usluge

Važeća cijena usluge navedena je u ponudi dobivenoj putem Online booking sistema ili odjela rezervacija. Ugovorene usluge ne mogu se kombinirati s ostalim promotivnim ponudama ili paketima, osim ako nije drugačije dogovoreno. U slučaju bilo kakvih izmjena ili odstupanja od rezerviranih usluga biti će obračunate redovne cijene. Za usluge koje nisu iskorištene povrat sredstva nije moguć. Sve vrste posebnih usluga koje nisu uključene u cijenu gost sam plaća i dužan ih je naručiti prilikom izvršenja rezervacije ili na upit na licu mjesta. Cijene u eurima su informativne. Zadržavamo pravo odbiti, otkazati ili izmijeniti rezervaciju ukoliko je došlo do zlouparabe rezervacijskoj sustava ili je ista napravljena očiglednom greškom korisnika.

Uvjeti otkaza rezervacije

Ukoliko gost otkaže rezervaciju, Botel Marina će:

  • do 8 dana prije dolaska, vratiti akontaciju umanjenu za troškove povrata
  • od 7 dana prije dolaska, zadržati uplaćenu akontaciju u cijelosti

Navedeni troškovi otkaza ne primjenjuju se na promjene smještajnog objekta, odnosno tipa sobe, a koja mora biti potvrđena od strane Botela Marina. Ako gost koji otkaže putovanje nađe novog korisnika iste rezervacije, Botel Marina zaračunava samo eventualne troškove uzrokovane zamjenom.

Dolazak / Odlazak

Soba je raspoloživa od 14 sati na dan dolaska. Soba će čekati do 21 sati. U slučaju kasnijeg dolaska molimo kontaktirajte recepciju; u protivnom, ne garantiramo mogućnost pružanja ugovorenih usluga. Sobu treba napustiti do 11 sati na dan odlaska.

Pristojbe

Boravišna pristojba:

7,00 KN po osobi na dan

Djeca do 12 godina ne plaćaju, a djeca od 12 - 18 godina plaćaju 50% pristojbe.

Promjena cijene

Botel Marina zadržava pravo promjene cijena ukoliko je došlo do promjene valutnih tečajeva u odnosu na dan objavljivanja cijena (iznad 3 %), te promjene tarifa poslovnih partnera. Botel Marina mora o promjeni cijene gosta izvijestiti pismeno ili usmeno. Gost može otkazati putovanje bez troška otkaza ako dođe do povišenja cijene više od 3% u odnosu na ugovorenu i to najkasnije u roku od 48 sati od primljene pismene obavijesti. Ne otkaže li gost osobno ili pismenim putem u navedenom roku, smatra se da je suglasan s promjenom cijene. Objavljene cijene rezultat su ugovora Botela Marina s partnerima i ne moraju odgovarati cijenama istaknutima na licu mjesta u destinaciji u kojoj gost boravi.

Dokumentacija i putne isprave

Dokumentacija se šalje gostu putem interneta, faxom ili poštom (prema dogovoru), a podrazumijeva potvrdu rezervacije i ugovorenih usluga, ukoliko je usluga garantirana uplatom akontacije.

Gosti su obvezni posjedovati valjane osobne putne isprave. Nevaljane isprave, koje imaju za posljedicu odustajanje od putovanja, a ukoliko bi zbog takvog propusta gosta Botel Marina pretrpila dodatnu štetu, gost je dužan istu nadoknaditi. Ukoliko za vrijeme putovanja dođe do gubitka ili krađe putnih isprava, troškove izdavanja novih isprava snosi sam gost. Botel Marina nije odgovorna za odluke carinskih i policijskih i drugih državnih tijela kojima se gostu ne dozvoljava ulazak u pojedinu zemlju.

Kategorizacija i opisi objekata

Ponuđeni smještajni i ostali kapaciteti opisani su prema službenoj kategorizaciji Republike Hrvatske važećoj u trenutku izdavanja programa prema podacima Arhipelaga d.o.o. – Botela Marina. Botel Marina ne preuzima odgovornost za usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata u objavljenim programima, a koja je dobivena od strane treće osobe. Botel Marina ne odgovara u slučaju netočnih podataka od strane poslovnih partnera.

Smještaj

Raspored soba određuje recepcija u mjestu boravka. Ukoliko gost nije izričito ugovorio sobu posebnih odlika, prihvatit će bilo koju službeno registriranu smještajnu jedinicu za izdavanje u pojedinom objektu opisanom u katalogu i cjeniku. Smještaj u sobi nije moguć prije 14 sati na dan početka korištenja usluge, a isti se mora napustiti do 11 sati na dan završetka korištenja usluga. Dolaske iza 21 sati nužno je najaviti unaprijed, u protivnom Botel Marina ne garantira mogućnost izvršenja usluge, osim ako nije drugačije naznačeno.

Devizni i carinski propisi

Gosti su dužni pridržavati se deviznih i carinskih propisa, kao i zakona i drugih podzakonskih propisa Republike Hrvatske i drugih zemalja kroz koje prolaze.

Reklamacije

U interesu je gosta da svoj prigovor pokuša riješiti odmah u odredištu. Ukoliko ni nakon prigovora ne bude poboljšanja, gost mora tražiti potvrdu iz koje se vidi da usluga nije pružena, odnosno da nije pružena na način kako je ugovoreno. Potvrdu gost mora priložiti pismenoj reklamaciji. Pisanu reklamaciju gost je dužan uložiti u roku od 8 dana nakon završetka putovanja. Ukoliko gost uloži pismenu reklamaciju nakon tog roka, Botel Marina takvu reklamaciju nije dužna uzeti u obzir. Botel Marina je dužna donijeti pismeno rješenje na ovaj prigovor. Botel Marina će rješavati samo one pritužbe koje se nisu mogle otkloniti na licu mjesta. Dok postupak rješenja traje, gost se neopozivo odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže bilo koje druge institucije, kao i davanja informacija u medije. Isto tako u ovom vremenu gost se odriče prava na tužbu. Najviši iznos nadoknade po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. Gost i Botel Marina će sporove nastojati razriješiti sporazumno, a u suprotnom ugovaraju nadležnost Županijskog suda u Rijeci. Mjerodavno pravo će biti Hrvatsko pravo.

Obveze Botela Marina

Botel Marina dužna je brinuti se o izvršenju usluga, kao i o izboru davatelja usluga, pažnjom dobrog gospodarstvenika te skrbiti o pravima i interesima gosta sukladno dobrim običajima u turizmu. Dužna je gostu pružiti sve ugovorene usluge za pojedini aranžman te dati odgovore zbog eventualnog neizvršenja usluga ili dijela usluga. Sve navedene obveze iz svojih programa će izvesti u potpunosti i na opisani način, osim u slučaju 'više' sile, vremenskih nepogoda ili promijenjenih okolnosti. Ako bude moguće Botel Marina će u takvim slučajevima ponuditi zamjensko rješenje. Botel Marina nije dužna pružati usluge van ovih Uvjeta.

Obveze gosta

Gost je dužan brinuti se da osobno ispuni uvjete predviđene propisima Republike Hrvatske, te da se pridržava kućnog reda u smještajnom i drugim dijelovima objekta brod Marina i da surađuje s predstavnikom davatelja usluga. Gost sam odgovara za štetu koju prouzroči, a posebno za štetu koja je nastala kao posljedica nepoštivanja ugovora i ovih općih uvjeta. Štetu koju je prouzročio, gost će snositi odmah na recepciji hotela.

Završne odredbe

Ovi opći Uvjeti rezervacije smještaja sastavni su dio Ugovora kojeg gost sklapa s Botelom Marina. Moguća predviđena odstupanja od ovih Uvjeta, moraju biti navedena uz tekst ponude. Uplatom akontacije gost u cijelosti prihvaća Upute i uvijete rezervacije smještaja.